Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednací řád Zastupitelstva města Koryčany

 

Zastupitelstvo města Koryčany se usneslo podle  § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1. Jednací  řád zastupitelstva města  upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
 

2. O otázkách upravených tímto  jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo města v mezích zákona.
 

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva města

 

l. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených  v § 84 a § 85, zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Článek 3

Svolání jednání zastupitelstva města

 

   Zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce dle plánu práce zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta. Svolává je nejpozději do 10-ti dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje,  je starosta povinen svolat  zasedání zastupitelstva nejpozději  do 21-ti dnů  (§ 92, odst. 1 zák.).

 

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva města

 

1. Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta města podle programu stanoveného radou města, přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání,
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
 

2. Návrhy rady města, výborů, komisí nebo členů zastupitelstva města se předkládají podle   obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva města nebo písemně.
 

3. Písemné  materiály,  určené  pro  jednání zastupitelstva města, předkládá  navrhovatel v  počtu 2 výtisků prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 10-ti dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům. Písemné materiály z  posledního jednání rady města určené pro jednání zastupitelstva města, musí být doručeny nejpozději do 2 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům.

 

4. Materiály pro jednání zastupitelstva města obsahují:
   a) název materiálu,
   b) jeho obsah,
   c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.

5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu,
b) rozbor příčin nedostatků,
c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
 

6. Předpokládané materiály musí být zpracovány  tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku  a přijmout účinná opatření.

 

7. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva města informuje starosta  občany nejpozději do 7 dnů před     jednáním zastupitelstva města, a to na úřední desce městského úřadu, prostřednictvím místního rozhlasu, popř. také  jiným vhodným způsobem.

 

Článek  5

Účast členů městského zastupitelstva na jednání

 

1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně  se omluvit starostovi      s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 

2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 

 

Článek  6

Program jednání

 

 

1. Program jednání zastupitelstva města navrhuje rada města.
 

2. Na  schůzi zastupitelstva města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas. Starosta  sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o němž či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním.

 

3. Požádá-li člen zastupitelstva města písemně o projednání konkrétního bodu, provede se zařazení požadovaného bodu do programu nejbližšího jednání zastupitelstva města. Nevyhoví-li se tomuto návrhu, musí se navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo města.

 

Článek 7

Průběh jednání zastupitelstva města
 

1.      Schůzi zastupitelstva  města řídí starosta.
 

2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, ukončí starosta zasedání  a svolá do 14-ti dnů  nové jednání zastupitelstva města k témuž nebo zbývajícímu programu.

 

3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy městského zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom  sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 

4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se  pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny,  rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.

 

5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva města vyložen k nahlédnutí.
 

6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 

7. Do rozpravy  (diskuse) se  přihlašují účastníci  zasedání písemně nebo zvednutím ruky v  průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členu zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

8. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení městské rady v otázkách  samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc  vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo  města rozhodne hlasováním.

 

9. Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 

10.Do diskuse se mohou členové zastupitelstva města přihlásit jenom do konce rozpravy.
 

11.Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 

12.Zastupitelstvo města se usnáší:
   - nikdo nemůže mluvit k téže věci vícekrát než dvakrát,
   - doba diskusního vystoupení se omezuje (min. na 5 minut a u předkladatele na 10 minut),
   - technické poznámky se zkracují na dobu tří minut.
 

13.Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

Článek 8

Příprava usnesení městského zastupitelstva

 

1       Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

2.     Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům  jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být  v usnesení formulovány stručně, adresně, a s termíny a odpovědnosti za splnění  ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu města předkládá návrhová komise.

 

3.     Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva a radě města.

 

Článek 9

Hlasování


1. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 

2. Vyžaduje-li povaha  usnesení, aby  zasedání zastupitelstva města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého  usnesení, stanoví jejich pořadí předsedající.

 

3. Byly-li uplatněni pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

 

4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách,hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu,  hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu,může se zastupitelstvo  města na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve  politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě,která nasvědčuje tomu,že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený  návrh a dá o něm hlasovat.  Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí

starosta návrh za odmítnutý.

 

6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

7. Hlasování se  provádí veřejně  nebo tajně,o čemž  rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo oproti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.

 

8. Usnesení zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty, nebo jiným radním.

 

9. Zveřejnění usnesení zastupitelstva města se provádí vyvěšením na úřední desce, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

 

Článek 10
Dotazy členů zastupitelstva města

 

 

1. Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje  prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30-ti dnů.

 

3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města jednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo města.

 

   4. Uplatněné dotazy na jednání  zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u  městského úřadu.


 

Článek  11

Péče o nerušený průběh jednání
 

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

 

2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

 

Článek 12

Ukončení zasedání městského zastupitelstva
 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již  nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z  jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující  nerušené jednání, v  těchto případech zasedání svolá znovu do 14-ti dnů.

 

Článek 13

Pracovní komise
 

1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise.
 

2. Do  těchto pracovních komisí zastupitelstvo města volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 

3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva města.
 

 

Článek 14

Organizačně technické záležitosti zasedání městského zastupitelstva
 

1. O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá  městský úřad (odbor HSO). Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 

3. V zápisu se uvádí:
   - den a místo jednání,
   - hodina zahájení a ukončení,
   - doba přerušení,
   - jména určených ověřovatelů zápisu,
   - jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
   - program jednání,
   - průběh rozpravy se jmény řečníků,
   - podané návrhy,
   - výsledek hlasování,
   - podané dotazy a návrhy,
   - schválené znění usnesení,
   - další  skutečnosti,   které by  se podle  rozhodnutí členů městského
     zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
 

4. Zápis se vyhotovuje do sedmi dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé.  Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je předán okresnímu archivu k archivaci.

 

5. O námitkách člena městského zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání městského zastupitelstva.
 

Článek 15

Zabezpečení a kontrola usnesení
 

1. Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení  zastupitelstva města. Návrh radě města předkládá tajemník městského úřadu.

 

2. Komise rady města plní úkoly dané radou města, popř. starostu, související s opatřením. Opatření sledují a kontrolují výsledky plnění pracovníci městského úřadu na úsecích, spadajících do jejich působnosti.

 

3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada města a informuje pololetně zasedání  zastupitelstva města.

 

Článek 16
Závěrečné ustanovení

 

Tento jednací řád byl projednán a schválen Zastupitelstvem Města Koryčany dne 31.10.2006.
 

V Koryčanech dne 31. 10. 2006

Ing. Miroslav Máčel,  starosta   v. r.     

JUDr. Ludmila Harvilíková, zástupce starosty  v. r.

Jaroslav Vrba, zástupce starosty v. r.