Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příspěvkové organizace   


Mateřská škola Koryčany

 

Vedení:  Martina Ondrušíková, ředitelka
IČO:  70984018
Sídlo: 768 05 Koryčany, Pivodova 761
Telefon: 573 376 171 
e-mail: reditel.ms@korycany.cz  
web: www.mskorycany.cz  

 

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)
Zabezpečovat  uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

 

Základní škola Koryčany

 

Vedení: Mgr. Vlastimil Jansa, ředitel
IČO:  47935391
Sídlo: 768 05 Koryčany, Masarykova 161
telefon:  ZŠ, Náměstí 106 - 1. stupeň 573 376 156
  ZŠ, Masarykova 161 - 2. stupeň 573 376 053  
 

Ředitel školy

Školní družina, vedoucí vychovatelka

728 166 012

737 981 276

 
 e-mail: 

zskorycany@zskorycany.cz

reditel@zskorycany.cz

   
web: www.zskorycany.cz    

 

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium a praxi.

Její činnost je vymezena ustanovením §5 zákona č. 29/1984 Sb.,o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy a vnitřní přepisy základní školy a vyhláškou č.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění.

Součástí školy je školní družina. Její činnost je vymezena ustanovením § 20 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 87/1992 Sb., o školních družinách.

Součástí základní školy je školní jídelna. Její činnost je vymezena ustanovením § 39 zákona. č.76/1978 Sb., o školských zařízeních a vyhláškou č.48/1993 Sb. o školním stravování.

 

Domov pro seniory a pečovatelská služba Koryčany

 

Vedení:  Mgr. Radka Hapalová, ředitelka
IČO:  68684053
Sídlo:  768 05 Koryčany, Kyjovská 77
telefon:  Domov pro seniory 573 376 322
  ředitel domova a pečovatelské služby 571 165 331  
e-mail: reditel.dps@korycany.cz  
web: www.dpskorycany.cz  

 

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

Poskytování trvalých, případně přechodných komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu či z jiných vážných důvodů tuto komplexní péči potřebují.

Součástí poskytování komplexních služeb sociální péče je zabezpečování stravovacích služeb (obědů) starým a zdravotně postiženým občanům v Koryčanech a jejich mísních částech.

Poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, majícím trvalý pobyt v Koryčanech nebo jejich místních částech, v obci Střílky, Zástřizly, Chvalnov, Lísky, Cetechovice, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo jinou osobní péči, kterou jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Domov pro seniory Koryčany zajišťuje rozvoz obědů klientům pečovatelské služby.

Domov pro seniory Koryčany zajišťuje dopravu pečovatelek ke  klientům pečovatelské služby.

 

Technické služby města Koryčany, příspěvková organizace

 

Vedení:  Pavel Vaněk, DiS., ředitel
IČO:  71294104
Sídlo: 768 05 Koryčany, Nádražní 520
Kontakty:  
ředitel: 723 542 580  
účetní: 571 165 455  
email: info@tskorycany.cz  
web:  www.tskorycany.cz  

 

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

 • Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství, včetně sadovnických a technických prvků, mobiliář 
 • Zajišťování celoročního úklidu a údržby všech místních komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch a ostatních pozemků v majetku města, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí 
 • Úklid a údržba hřbitova
 • Údržba rekultivované skládky v majetku zřizovatele
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Provozování sběrného dvora a kompostárny
 • Zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidace odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Koryčany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikající na území města Koryčany
 • Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, provozování komunitní kompostárny,kompostování, a to vše podle § 10a zákona č. 185 /2001 Sb. o odpadech              
 • Zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť včetně mobiliáře, mimo  hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací
 • Údržba nemovitého majetku města Koryčany
 • Zajišťování provozu plynových kotelen v majetku města Koryčany 
 • Údržba a oprava vlastní techniky a údržba techniky při naplňování hlavního účelu stanoveného pro příspěvkovou organizaci
 • Další činnosti dle rozhodnutí zřizovatele